adwokat Zbigniew Tetkowski
kancelaria adwokat warszawa rozwody umowy budowlane

Interpretacje

Nowe zasady wydawania podatkowych interpretacji indywidualnych od 1 lipca 2015 r.

1lipca 2015 roku wchodzą w życie nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Wynikają one z nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) i wiążą się one z wdrażanymi przez ten resort zmianami, mającymi na celu zapewnienie specjalizacji rzeczowej i centralizacji Biur Krajowej Informacji Podatkowej. Wskazuje się również, że wprowadzane zmiany mają zapobiegać sytuacjom, w którym różne Biura Krajowej Informacji Podatkowej wydają interpretacje indywidualne odmiennie oceniające skutki podatkowe takich samych stanów faktycznych, co prowadzi do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji prawnej podatników w zależności od tego, na obszarze właściwości którego z Biur mają oni swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w efekcie – do ukształtowania niejednolitych linii interpretacyjnych. Do istnienia tego problemu przyznał się nawet sam resort finansów, wskazując w treści uzasadnienia projektu rozporządzenia: „wydawanie interpretacji indywidualnych przez pięć niezależnych organów upoważnionych w zakresie wszystkich podatków implikuje istotne problemy w zakresie prawidłowości i niejednolitości interpretacji, co skutkuje stanem niepewności u podatników co do ich sytuacji prawno – podatkowej” i dalej: „w celu zatem poprawy istniejącej sytuacji zasadnym jest odejście od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji”.

 

Podkreślenia wymaga, że wprowadzane zmiany właściwości dotyczą jedynie tych podatków, które pozostają we właściwości naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych. Bez zmian pozostaje zatem system właściwości wydawania interpretacji indywidualnych w podatkach pozostających we właściwości innych niż powyższe organów podatkowych – szczególnie podatku od nieruchomości. Zgodnie bowiem z treścią art. 14j § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje również wójt, burmistrz (prezydent miasta) oraz starosta lub marszałek województwa. Co więcej, nie zmienia się sposób przyporządkowania poszczególnych Biur Krajowej Informacji Podatkowej do Dyrektorów Izb Skarbowych.

 

Obecnie obowiązujący system, wynikający z przepisów wydanego na podstawie art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego zbudowany jest wyłącznie na zasadzie właściwości miejscowej poszczególnych Dyrektorów Izb Skarbowych oraz obsługujących ich Biur Krajowej Informacji Podatkowej. Oznacza to, że jedynym kryterium decydującym o tym, do którego organu ma zwrócić się podatnik wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej jest jego miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych), adres siedziby wynikający z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy bądź innych dokumentów ewidencyjnych (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) albo adres siedziby spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową. Przykładowo – spółka z siedzibą na terenie województwa opolskiego składa wnioski o interpretację indywidualną zawsze do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, niezależnie od tego, jakiego podatku dana interpretacja ma dotyczyć.

 

Po 1 lipca 2015 roku system ten ulegnie zmianie poprzez ukształtowanie go na mieszanym systemie właściwości miejscowo – rzeczowej. Polegał on będzie na tym, że właściwość organów interpretacyjnych będzie ustalana nie tylko przez pryzmat właściwości miejscowej danego organu (w tym zakresie wprowadzono pewne przesunięcia terytorialne, o czym niżej), lecz także w oparciu o rodzaj podatku, którego dany wniosek o wydanie interpretacji będzie dotyczył. Pewne bowiem rodzaje podatków – to znaczy podatki inne niż PIT, CIT i VAT, do których zalicza się m.in. podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, PCC oraz podatek od gier – zostały przez resort finansów uznane za „podatki niszowe” ze względu na niższą niż w przypadku innych podatków liczbę wydawanych interpretacji indywidualnych. Największe zmiany nastąpią właśnie w odniesieniu do tych „podatków niszowych”.

 

Ogólne zasady ustalania właściwości miejscowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych nie ulegną zmianie, zmieni się jednakże sposób przyporządkowania poszczególnych województw do poszczególnych Dyrektorów Izb Skarbowych. W przypadku osób fizycznych właściwość miejscową ustalać będziemy zatem nadal według miejsca jej zamieszkania, w przypadku osób prawnych według adresu siedziby wynikającego z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy (gdy nie został on ujawniony w rejestrze), w przypadku jednostek organizacyjnych według adresu siedziby wynikającego z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych, zaś w przypadku podatkowych grup kapitałowych – według adresu spółki reprezentującego podatkową grupę kapitałową, wskazanego w umowie o jej utworzeniu.

 

W zakresie właściwości rzeczowej (rodzajów podatków), zmiany te będą przedstawiały się w sposób następujący. Właściwym organem interpretacyjnym w odniesieniu do „podatków niszowych”, tj. innych niż podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych i podatek od towarów i usług (np. podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od gier), będzie:

  1. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – wyłącznie dla podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub za granicą (§ 7 pkt 1 nowego rozporządzenia);

  2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – we wszystkich pozostałych przypadkach, w tym także dla podatników, dla których nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji (§ 7 pkt 2 w zw. z § 8 pkt 2 nowego rozporządzenia).

Oznacza to, że w odniesieniu do „podatków niszowych” możliwość wydawania interpretacji stracą Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Poznaniu i Łodzi.

 

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych możliwość wydawania interpretacji indywidualnych straci Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, właściwy dotąd we wszystkich podatkach dla podatników z województw lubelskiego, łódzkiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego. Obsługę wniosków o interpretację indywidualną ze strony tych podatników, na podstawie zasad wynikających z § 4 pkt 2 nowego rozporządzenia, od 1 lipca przejmie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Co więcej, również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego będą odtąd składali wnioski o interpretację indywidualną dotyczącą tego podatku do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nie zaś, jak dotąd, w Poznaniu).

 

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nastąpią następujące przesunięcia. Osoby fizyczne zamieszkujące w województwie podkarpackim będą składały wnioski o interpretację dotyczące PIT do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nie zaś jak dotychczas w Katowicach. Z kolei osoby fizyczne zamieszkujące w województwie śląskim będą wnioskowały do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nie zaś jak dotąd w Katowicach. Właściwość pozostałych Dyrektorów Izby Skarbowej nie ulegnie zmianie.

 

W zakresie podatku od towarów i usług zmiany będą dotyczyły jedynie podatników z województwa opolskiego – będą oni bowiem w zakresie interpretacji indywidualnych podlegali Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu, nie zaś jak dotąd Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług mający siedzibę poza granicami Polski lub dla których nie da się ustalić właściwości miejscowej będą, tak jak dotychczas, składali wnioski o interpretację indywidualną do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

 

W ślad za powyższymi zmianami Minister Finansów wydał również w dniu 22 kwietnia nowe rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z 2015 r., poz. 644). Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (formularz ORD-IN) zawiera w objaśnieniach szczegółowe wskazanie właściwości poszczególnych organów interpretacyjnych, do których wnioskodawcy powinni zaadresować swoje wnioski przy wypełnianiu ich. Istotną nowością jest również wprowadzenie zasady, zgodnie z którą opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej musi być uiszczona na rachunek bankowy organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej. Nie ma przeszkód, aby wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej były składane w innej formie pisemnej niż bezpośrednio na wzorze w formularza wynikającym z rozporządzenia, o ile będą zawierały wszystkie elementy wymagane prawem.

 

Uspokajającą wiadomością dla wnioskujących o interpretację jest to, że zgodnie z § 9 nowego rozporządzenia w sprawie organów interpretacyjnych, w sprawach wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Przedmiotowe zmiany nie są ostatnimi, na jakie powinni przygotować się wszyscy zainteresowani występowaniem o interpretacje. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, wdrażanie specjalizacji rzeczowej Biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie następowało stopniowo i etapami, zaś nowe rozporządzenie stanowi dopiero pierwszy etap tego procesu.

Opracowanie:

Łukasz Dziubecki

doradca podatkowy

porady prawne